VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Privātuma politika Drukāt E-pasts:

Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga”

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1. Vispārīgie jautājumi

     1.1.  Iekšējie noteikumi “Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” privātuma politika” (turpmāk-Privātuma politika) ir dokuments, kuras mērķis ir sniegt datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par veicamo personas datu apstrādi Valsts sociālās aprūpes centrā "Rīga" (turpmāk – Centrs). 

     1.2.  Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk- datu subjekts).

     1.3.  Centrs ciena datu subjektu privātumu, tādēļ personas datu drošība ir Centra prioritāte. Centrs izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī, Centra iekšējo noteikumu prasībām.

     1.4.  Centrs ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējas, lai iegūtu tikai to informāciju, kas nepieciešama Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

     2.1.  Personas datu apstrādes pārzinis ir Centrs, Braila ielā 2, Rīgā, LV-1024, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; tālrunis: +371 67520814, fakss: +371 67522801.

     2.2.  Centram ir filiāles:

          2.1.1. filiāle “Kalnciems”, kas atrodas Kalnciema ielā 93, Rīgā, LV-1046;

          2.1.2. filiāle “Teika”, kas atrodas Stāmerienas ielā 4, Rīgā, LV-1006;

          2.1.3. filiāle “Ezerkrasti”, kas atrodas Berģu ielā 142, Rīgā, un Berģu ielā 160, Rīgā, LV-1024;

          2.1.4. filiāle “Jugla”, kas atrodas Braila ielā 2, Rīga, LV-1024;

          2.1.5. filiāle “Rīga”, kas atrodas Kapseļu ielā 31, Rīgā, un Kapseļu ielā 18, Rīgā, LV-1046;

          2.1.6. filiāle “Pļavnieki”, kas atrodas Zebiekstes ielā 12, Rīgā, LV-1082;

 

3. Personas datu apstrādes nolūki

      3.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:

          3.1.1. personāla vadība, tai skaitā:

               3.1.1.1. personāla atlase;

               3.1.1.2. darba līguma noslēgšana un izpilde;

               3.1.1.3. darba laika uzskaite;

               3.1.1.4. darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana;

               3.1.1.5. grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana);

               3.1.1.6. darbinieku sociālo garantiju nodrošināšana (veselības apdrošināšanas organizēšana, sadarbības partneru iesaiste, lai darbinieki saņemtu atlaides);

               3.1.1.7. darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole u.c.

          3.1.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana, tai skaitā medicīniskās palīdzības sniegšana, klientu nogādāšana pie speciālistiem, veselības datu glabāšana, u.c.;

          3.1.3. Centra administratīvās darbības nodrošināšana, tai skaitā:

               3.1.3.1. drošības nodrošināšana Centra telpās (piemēram, pieejas kontroles sistēmu uzturēšana);

               3.1.3.2. īpašuma aizsardzība (piemēram, videonovērošanas sistēmu uzturēšana);

               3.1.3.3. sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriksām organizācijām, tai skaitā sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;

     3.2. Privātuma politikas 3.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

 

4. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

     4.1.  Centrs apstrādā personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

          4.1.1. saskaņā ar datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;

          4.1.2. datu apstrāde izriet no līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;

          4.1.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu, ne tikai attiecībā uz sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;

          4.1.4. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Centra likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

          4.1.5. apstrāde ir vajadzīga Centra vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

 

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

     5.1.  Personas datu saņēmēju kategorijas:

          5.1.1. datu subjekts;

          5.1.2. Centrs un tā pilnvarotie darbinieki;

          5.1.3. valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

     5.2.  Īpašo kategoriju (veselības, ģenētiskos) datus Centrs var izpaust tikai Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos vai, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.

     5.3.  Datu subjekta datus Centrs var nodot apstrādei ārstiem un medicīnas iestādēm, kurām šie dati ir nepieciešami datu subjekta ārstniecības procesā.

     5.4.  Datu subjekta dati var tikt nodoti tuviniekiem tikai saskaņā ar datu subjekta pilnvarojumu un piekrišanu.

     5.5.  Ja datu subjektam nepieciešamo pakalpojumu apmaksu veic no valsts budžeta līdzekļiem, ievērojot likumā noteikto pienākumu, Centrs personas datus noteiktajā apmērā nodod Nacionālajam veselības dienestam atskaites veikšanai.

     5.6.  Lai nodrošinātu Centra tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar Pacientu tiesību likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Tādas personas var būt: datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Datu apstrādātājiem Centrs iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai.

     5.7.  Centrā iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt datu subjekta personas datus tikai pēc Centra norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez Centra piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina datu subjekta datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar Centru noslēgto rakstisko vienošanos, kas arī paredz jebkuru datu neatgriezenisku dzēšanu pēc Centra dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

 

6. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

     6.1.  Personas datus Centrs neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

     6.2.  Automatizēta lēmumu pieņemšana Centrā netiek veikta.

 

7. Datu subjekta tiesības

     7.1.  Datu subjektam ir tiesības saņemt Centra apstiprinājumu par to, vai Centrs personas datus apstrādā, kā arī, tiesības iepazīties ar datu subjekta personas datiem, kurus Centrs apstrādā, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotus, kā arī, to nozīmi un sekām.

     7.2.  Privātuma politikas 7.1.punktā norādītās informācijas lielāko daļu Centrs sniedz šajā Privātuma politikā.

     7.3.  Ja Privātuma politikā norādītā informācija datu subjektam šķiet nepietiekama, datu subjekts var vērsties Centrā šīs Privātuma politikas 2.3. punktā noteiktajā kārtībā.

     7.4.  Ja ir mainījušies Centra rīcībā esošie dati vai datu subjekts konstatē, ka Centra apstrādātā informācija par datu subjektu ir neprecīza vai nepareiza, datu subjektam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

     7.5.  Tajos gadījumos, kad datu subjekta datus Centrs apstrādā uz datu subjekta piekrišanas pamata, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.

     7.6.  Datu subjekta doto piekrišanu un pierādījumu par to Centrs var uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret Centru izteiktām prasībām un pretenzijām.

     7.7.  Ja datu subjekts uzskata, ka Centrs apstrādā datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, datu subjektam jāvēršas Centrā, nosūtot attiecīgu informāciju Privātuma politikas 2.3. punktā noteiktajā kārtībā.

     7.8.  Ja datu subjektu neapmierinās Centra sniegtā atbilde un pamatojums vai Centrs, datu subjekta ieskatā, neveic nepieciešamās darbības, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

     7.9.  Datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Centra leģitīmajām interesēm.

     7.10.        Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, datu subjektam ir tiesības Centram iesniegt rakstisku lūgumu, lai Centrs dzēš personas datus.

     7.11.        Gadījumā, ja personas dati, kurus Centrs apstrādā, ir izmantojami citiem šajā Privātuma politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, Centrs drīkst saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

     7.12.        Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, datu subjekts apstrīd datu precizitāti vai iesniedz iebildumus par datu apstrādi uz Centra leģitīmo interešu pamata, datu subjektam ir tiesības ierobežot datu apstrādi.

     7.13.        Datu subjektam ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus datu subjekts Centram ir sniedzis elektroniskā formā. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par datu pārnesamību, Centrs nodrošinās datu subjekta tiesību realizāciju, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīs pieprasītos datus elektroniskā formā datu subjekta izvēlētajam adresātam, ievērojot datu subjekta pieprasījumā norādīto informāciju.

     7.14.        Tiecoties aizsargāt visu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, saņemot datu subjekta lūgumu sniegt datus vai īstenot citas datu subjekta tiesības, Centram būs jāpārliecinās par datu subjekta identitāti. Šim mērķim Centrs drīkst lūgt datu subjektam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz datu subjekta likumiski pārstāvamo nepilngadīgo vai rīcībnespējīgo personu – šīs personas dzimšanas apliecību, pilnvaru, bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai citu pārstāvību apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt datu subjekta lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja datu subjekts identitāti un/vai pārstāvību neapliecinās, Centrs noraidīs iesniegto lūgumu.

     7.15.        Centrs apņemas nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no datu subjekta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt datu subjektam informāciju par datu subjekta izteiktā lūguma izpildi.

     7.16.        Ja datu subjekta lūgums tiks iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, Centrs atbildi sniegs ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai, ja datu subjekts lūgs atbildēt citā veidā.

     7.17.        Ja Centram būs pamatoti iemesli noraidīt datu subjekta lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, Centrs rakstveidā informēs par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.

 

8. Personas datu drošība

     8.1.  Centrs izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu datu subjekta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas.

     8.2.  Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.

     8.3.  Ar visām personām, kurām ir pieeja veselības un ģenētiskajiem datiem, ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī, šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācītas.

     8.4.  Centra izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, no tiem tiek pieprasīts, lai izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargā datu konfidencialitāti un nodrošina datu subjektu personīgās informācijas drošību.

     8.5.  Ja informāciju pārraida ar internetu vai mobilajiem sakariem, tās drošību pilnībā Centrs nevar garantēt, tādēļ datu subjektam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja Centram jebkādu informāciju nodod ar interneta vai mobilo sakaru pakalpojumiem.

 

9. Personas datu glabāšana

     9.1.  Centrs personas datus glabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar normatīvajos aktos un Centra lietu nomenklatūrā noteikto glabāšanas termiņu.

     9.2.  Beidzoties datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, vai, sasniedzot personas datu apstrādes mērķi, Centrs iznīcina datu subjekta datus.

     9.3.  Ilgāka datu subjektu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

          9.3.1. tas ir nepieciešams, lai Centrs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;

          9.3.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;

          9.3.3. dati ir nepieciešami pienācīgai strīda vai sūdzības izskatīšanai.

 

10. Noslēguma jautājumi

     10.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Centra funkciju īstenošanai nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

     10.2. Gadījumā, ja datu subjekts personas datus nesniedz, Centram nav tiesiska pamata datu subjektam sniegt attiecīgu pakalpojumu.

     10.3. Privātuma politiku var grozīt un papildināt. Grozījumu vai papildinājumu izdarīšanas gadījumā Centrs informē datu subjektus, ievietojot informāciju Centra mājaslapā.