Informācijas par personas datu apstrādi

Ar šo paziņojumu vēlamies ikvienu indivīdu informēt par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām apstrādājot personas datus.

 

Saturs

Izmantotā terminoloģija.

Informācija, kura attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku.

Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

2.1.       Datu sniegšana nolūkā piedalīties iepirkuma procesā.

2.2.       Datu sniegšana ar nolūku pieteikties izsludinātai vakancei vai gadījumā, ja Pārzinim radīsies attiecīga vakance

Cita informācija.

 

 

 

Izmantotā terminoloģija

 • Pārzinis: Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”, juridiskā adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024, tālrunis 67520814, e-pasts pasts@vsacriga.gov.lv
 • Vietne: Pārziņa tīmekļa vietne www.vsacriga.gov.lv, kas tiek uzturēta Tīmekļvietņu vienotās platformas ietvaros.
 • Personas dati: jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori.
 • Datu subjekts: dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs.
 • Personas datu apstrāde:  jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu.
 • Datu apstrādes nolūks: konkrēts mērķis, kuru ir paredzēts sasniegt Pārzinim veicot Datu subjekta Personas datu apstrādi.
 • Regula: Eiropas Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 679/2016, kas piemērojama visās dalībvalstīs no 2018. gada 25. maija.

 

Informācija, kura attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku

 

 • Personas datu aizsardzības speciālists: Pārzinis ir norīkojis personas datu aizsardzības speciālistu Arni Pukstu, kontaktinformācija saziņai datu aizsardzības jautājumos – datuaizsardzība@vsacriga.gov.lv (Latvijas Republikā sertificēto datu aizsardzības speciālistu sarakstu skat. https://www.dvi.gov.lv/lv/media/229/download
 • Datu apstrādes veicēji (datu saņēmēji):
  • Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām attiecībām ar Pārzini;
  • ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem Datu apstrādes nolūkiem;
  • valsts un pašvaldību institūcijas, tajā skaitā, tiesībaizsardzības iestādes, atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinot juridiskā pienākuma izpildi un pēc attiecīga pieprasījuma nododot Personas datus; kā arī situācijās, kurās datu nodošana ir saistīta ar Pārziņa tiesiskajām interesēm, piemēram, prasības celšana lai īstenotu vai aizstāvētu savas tiesiskās intereses
  • īpašos gadījumos, par kuriem Datu subjekts tiks informēts papildus datu ievākšanas vai iegūšanas procesa laikā, datu apstrādē var būt iesaistīts arī kopīgs pārzinis – situācijās, kad kopīgi ar Pārzini Datu apstrādes nolūks attiecas arī uz kādu citu organizāciju.
  • Citas trešās personas situācijās, kurās datu nodošanai pastāv svarīgs nolūks un atbilstošs tiesiskais pamatojums – tipiski šādos gadījumos Pārzinis rūpīgi pārliecinās par datu nodošanas tiesiskumu un tikai pēc tam tiek veikta datu nodošana.

 

 • Datu apstrādes vieta: Pārzinis datu apstrādi veic savā juridiskajā adresē, filiālēs (filiāļu saraksts un saite…), piesaistīto apstrādātāju norādītajās datu apstrādes vietās un Tīmekļvietņu vienotajā platformā, kuru uztur Valsts kanceleja.
 • Datu apstrādes veids: Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, izmanto tehniskos resursus, tomēr ikvienā situācijā, kurā attiecībā pret Datu subjektu ir jāpieņem kāds lēmums, to vienmēr dara cilvēks un Pārzinis neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu Regulas izpratnē.
 • Datu nodošana uz trešo valsti (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts): Datu nodošana uz trešo valsti ir izņēmuma, nevis tipiska situācija. Pirms jebkuras datu nodošanas, Pārzinis pārliecinās, ka nodošana ir iespējama, tai ir tiesisks pamatojums, nepieciešams mērķis, kā arī  Datu aizsardzības speciālists akceptē konkrēto iecerēto datu nodošanu. Datu subjekts jebkurā gadījumā par tādu nodošanu tiek informēts.
 • Tiesības iesniegt sūdzību: Ikvienā situācijā, kurā Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, ir pārkāpis viņa tiesības, Datu subjekts ir tiesīgs sūdzēties uzraudzības iestādē pēc savas izvēles. Pārzinim, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (tīmekļa vietnes adrese – www.dvi.gov.lv). Tāpat Datu subjektam ir tiesības vērsties ar pieteikumu tiesā.
 • Datu subjekta tiesības: Regulā noteiktos gadījumos Jums kā Datu subjektam ir noteiktas tiesības, kuru realizāciju Pārzinis nodrošina:
  • Piekļuve personas datiem – Jums kā Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums (šeit un turpmāk – “mēs” nozīmē “Pārzinis”), vai mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, un, gadījumos, kad tā tiek veikta, pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem Personas datiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  • Personas datu labošana - Ja Jūs uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums veikt Jūsu datu labošanu. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  • Piekrišanas atsaukšana – gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kura ir veikta pirms piekrišanas atsaukuma, kā arī datu apstrāde var būt radījusi tiesības leģitīmai interesei vai pienākumu, pamatojoties uz likumu, Jūsu personas datus turpināt apstrādāt; Ņemiet vērā! Īpašs brīdinājums par piekrišanas atsaukumu situācijās, kurās piekrišana dota sīkdatņu apstrādei – Jums kā Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī izdzēst sīkdatnes no Jūsu iekārtas; šāda darbība ir pielīdzināma piekrišanas atsaukumam; Pārzinim nav tehnisku iespēju veikt sīkdatņu dzēšanu Jūsu iekārtā!
  • Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz tiesiskajām interesēm – Jums ir tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm (tiesiskais pamatojums tādai Personas datu apstrādei – atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam). Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu; Ņemiet vērā! Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi.
  • Datu dzēšana – Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu Personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  • Apstrādes ierobežošana – Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  • Datu pārnesamība – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus Personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.

Ņemiet vērā! Atsevišķos gadījumos kāda no Jūsu kā Datu subjekta tiesībām var nebūt īstenojama, tomēr jebkurā situācijā, Jūs saņemsiet motivētu atbildi no Pārziņa Regulā noteiktajos termiņos, kas atkarībā no situācijas ir viens vai trīs mēneši no iesnieguma iesniegšanas brīža.

 • Mēs savā darbībā ievērojam ar Regulu nostiprinātos datu aizsardzības principus, jo īpaši pārskatatbildības principu:
  • Ievācot Jūsu Personas datus, mēs rīkojamies kā krietnam un gādīgam saimniekam pieklājas, un datus apstrādājam tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus nevienai citai personai, izņemot, ja pastāv likumā noteikta vai ar līgumu nodibināta situācija, kura tiek attiecīgi dokumentēta;
  • Mēs regulāri izvērtējam ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos Personas datus un, pārliecināmies, ka datu kategorijas un datu glabāšanas notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus;
  • Mēs esam vērsti uz sadarbību, tādēļ, saņemot no Datu subjekta, pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiksim attiecīgas korekcijas Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un citos ar Personas datu apstrādi saistītajos aspektos, piemēram, izvēlnēs Vietnē.
 • Lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu datu apstrādi, aicinām Datu subjektu ievērot, ka:
  • Ikvienā Personas datu sniegšanas gadījumā, Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus Personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei;
  • Gadījumā, ja sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā pēc tam, attiecīgie Datu subjekta dati mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;
 • Saziņa: ja Jums kā Datu subjektam rodas jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.

 

 

Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

 

[1] Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.

Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personu veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji, bet bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi.

Jāņem vērā! Vietne tiek uzturēta Tīmekļvietņu vienotajā platformā un uzturēšanu veic Valsts Kanceleja. Datu subjektam svarīga informācija par Tīmekļvietņu vienoto platformu ir pieejama šeit: https://www.vsacriga.gov.lv/lv/privatuma-politika#VK [Jāuztaisa attiecīgs enkurs!!!]

 

[2] Ar dažādu Vietnē izvietotu piedāvājumu pieņemšanu saistītu Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Vietnē var būt izvietota informācija par dažādiem piedāvājumiem, kuru izmantošanai no Vietnes apmeklētāja kā Datu subjekta tiktu pieprasīta Personas datu nodošanu Pārzinim. Ja Datu subjekts savus personas datus Pārzinim nenodotu, konkrēto piedāvājumu izmantošana nebūtu faktiski vai tiesiski iespējama. Tipiskās situācijas piemēri (ietverot arī Personas datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatojumu) Personas datu apstrādei šādos gadījumos ir:

 

2.1 Datu sniegšana nolūkā piedalīties iepirkuma procesā, šādā gadījumā Datu subjekts kā Pārziņa klients vai piegādātājs (vai Pārziņa klienta vai piegādātāja kontaktpersona, saistībā ar Datu subjekta amata vai citiem profesionāliem pienākumiem) nodod savus Personas datus, lai piedalītos iepirkuma procesā. Tipiski datu ievākšana tiek veikta, izmantojot Pārziņa Vietnē izvietotas informācijas ievada formas vai izmantojot citus, attiecīgi norādītus saziņas kanālus.

Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

 • Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir līguma saistību izpilde vai datu subjekta vēlme šādu līgumu (piemēram, pakalpojuma saņemšanas līgumu u.tml.) noslēgt (tajā skaitā, iestāties faktiskās līgumiskās attiecības, kurās Puses vienojušās par darījuma būtiskajām sastāvdaļām, proti, pakalpojumu, tā cenu, izpildes vietu un laiku). Tāpat tiesiskais pamatojums var būt konkrēta normatīvā akta prasību izpilde (piemēram, Publisko iepirkumu likuma prasības), kas atbilst Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktam, vai saistībā ar Pārziņa pamata darbību un deleģējumu veikt konkrētu darbību sabiedrības interešu nodrošināšanai - Regulas 6. panta pirmās daļas e) apakšpunkts.

 

 • Lai sasniegtu šo datu apstrādes nolūku, no Datu subjekta tipiski ir nepieciešami šādi personas dati:
 • personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasts) – šie dati tiks izmantoti komunicējot ar konkrēto personu, saistībā ar attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, piemēram, būtiskām niansēm konkrētā pakalpojuma nodrošināšanā, jebkādām izmaiņām, u.tml.;
 • personas kods, bankas konts un adrese – nepieciešami tiesiska līguma noslēgšanai, kā arī korekta, grāmatvedības prasībām atbilstoša rēķina izrakstīšanai, it īpaši tad, ja fiziskā persona ir ar nodokļu maksātāja statusu, kā arī specifiskos, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • ja Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis vai kontaktpersona, tad papildus nepieciešama informācija par juridisko personu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN maksātāja reģistrācijas numuru, bankas kontu un adresi, taču nav nepieciešams personas kods;
 • tāpat šī nolūka sasniegšanai tiek apstrādāta informācija par preci, pakalpojumu, piegādes veidu, laiku un vietu, u.c.

 

2.2 Datu sniegšana ar nolūku pieteikties izsludinātai vakancei vai gadījumā, ja Pārzinim radīsies attiecīga vakance (attiecas arī uz prakses nodrošināšanas pieteikumiem). Sniedzot datus iepriekšminētajam nolūkam, jāievēro šādi kritēriji:

 • Personas datu apstrāde norādītajam nolūkam tiks veikta tikai tad, ja Pārzinis būs saņēmis attiecīgu pieteikumu vai Datu subjekts būs iesniedzis attiecīgu pieteikumu vai izveidojis profilu kādā no Pārziņa sadarbības partneru – personāla atlases uzņēmumu – vietnēm;
 • Pārzinis var saņemt informāciju arī no trešās puses, parasti nodarbinātības veicināšanas vai prakses organizēšanas organizācijas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras;
 • Pārzinis informē, ka tas, var uzrunāt datu subjektu karjeras attīstībai izveidotā sociālajā tīklā, piemēram, LinkedIn, un komunikāciju turpinās iegūstot Datu subjekta piekrišanu turpmākai datu apstrādei, Lai veiktu atlases procesu, Pārzinim tipiski ir nepieciešama šāda informācija:
  • Datu subjekta un/vai Datu subjekta likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds, kā arī kontaktinformācija (Personas datu kategoriju piemēri: e-pasta adrese, tālruņa numurs, sociālo tīklu konts, faktiskā adrese);
  • Informācija par Datu subjekta izglītību (t.sk. pabeigtie kursi, iegūtie sertifikāti), vai prakses gadījumā informācija par iegūstamo kvalifikāciju;
  • Datu subjekta profesionālā pieredze vai prakses gadījumā informācija par nepieciešamo prakses programmu;
  • Vakances (prakses vietas), kurām tiek virzīts pieteikums vai kuras būtu vēlamas;
  • Citas prasmes, atbilstoši vakancei, uz kuru Datu subjekts ir pieteicies, piemēram, valodas zināšanas, informācijas tehnoloģiju zināšanas, iekārtu, agregātu vadības iemaņas un speciālās tiesības darboties ar tiem u.tml.
 • Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir datu apstrāde procesā, kas ir nepieciešams, lai, izvērtējot kandidātu, ar to iespējams noslēgtu darba līgumu – atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunktam. Ņemiet vērā – pieteikšanās vakancei negarantē, ka Pārzina un Datu subjekta starpā tiks noslēgts attiecīgs darba līgums, tomēr datu apstrāde ir obligāti nepieciešams kritērijs, lai darba tiesiskās attiecības pozitīva atlases procesa gadījumā tiktu nodibinātas!
 • Datu apstrādes termiņi:
 • Pamata datu apstrādes nolūkam – personāla vai prakses atlasei - datu apstrādes termiņš ir konkrētā mērķa sasniegšana, kas tipiskā gadījumā nozīmē personāla vai prakses atlases procesa noslēgumu;

Papildus nolūkam - Pārziņa likumīgās intereses nodrošināšana varbūtējam tiesas vai ārpustiesas procesam, (tiesiskais pamatojums Personas datu apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts):

  • gadījumā, ja Pārzinis nevarēs piedāvāt atbilstošu vakanci, prakses vietu, vai cits kandidāts būs izrādījies piemērotāks, Personas datu apstrāde tiks veikta 6 (sešus) mēnešus no izsludinātās vakances (prakses vietas) konkursa beigu termiņa;
  • gadījumā, ja Datu subjekts būs atsūtījis pieteikumu pēc savas izvēles, nevis, atsaucoties konkrētam amata vai prakses vietas sludinājumam, minētais laika tecējums sāksies no Personas datu iesūtīšanas brīža.
 • Darba tiesisko attiecību vai prakses attiecību nodibināšanai – informācija tiks apstrādāta pamatojoties uz Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajiem datu apstrādes termiņiem, lai Pārzinis varētu izpildīt likumā noteiktos pienākumus.

 

 

[3] Citas pārziņa veiktās datu apstrādes (vispārīga informācija, konkrēta informācija pieejama ievācot Personas datus attiecīgajiem nolūkiem vai ārējos normatīvajos aktos):

Procesa apraksts

Datu apstrādes nolūki un apstrādātie personas dati

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Perimetra un telpu video novērošanas veikšana

Teritorijas piekļuves kontrole un īpašuma tiesību aizsardzība, apstrādātie personas dati:

Ikviena (apmeklētāja, klienta, klienta pārstāvja, darbinieka) vizuālie dati par rīcību (videoieraksts)

 

Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – aizsargāt īpašumu; kā arī atklāt aizskāruma vai kaitējuma izdarītāju

Personāla pārvaldība un grāmatvedības organizēšana

 • Personāla atlase
 • Darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana
 • Normatīvajos aktos noteikto priekšrocību un atvieglojumu noteikšana un citi ar darbinieku motivēšanu un darba apstākļu uzlabošu saistītu procesu uzturēšana un nodrošināšana
 • Finanšu uzskaites vešana

Apstrādājot tādu personas datus kā: darbinieku identificējoša informācija, informācija par darba pienākumiem, prombūtni, komandējumiem, darbinieku novērtēšana, norēķinu iestādes konts, saņemtais atalgojums, aprēķinātie nodokļi un atvieglojumi, izrakstītie un apmaksātie rēķini, parādi, u.c.

Pārziņa un Datu subjekta savstarpējais līgums (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – nodrošināt efektīvu darba vidi un finanšu resursu apsaimniekošanas sistēmu

Lietvedības vešana un arhīva uzturēšana

 • Lietvedības sistēmas uzturēšana un lietvedības procesa organizēšana
 • Arhīva uzturēšana un dokumentu arhivēšana (kā arī nodošana citiem arhīviem)
 • Dokumentu iznīcināšana

Apstrādāto personas datu kategorijas: jebkādas, atkarīgā no konkrētās informācijas vienības rakstura

Pārziņa likumā noteiktie pienākumi un darbība sabiedrības interesēs (Regulas 6. panta pirmās daļas c) un  e) apakšpunkti un speciālie likumi )

Ar sociālās aprūpes , sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu saistītā datu apstrāde.

 • Klientu attiecību vadība;
 • Ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumi;
 • Personu ar īpašām vajadzībām  sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpe nodrošināšana;

Apstrādājot tādus personas datus kā klientus identificējošie dati (tipiski, vārds, uzvārds, personas kods), klienta veselības dati, citi ar klientu saistīti specifiski  dati, kas nepieciešami konkrētā nolūka sasniegšanai.

Pārziņa likumā noteiktie pienākumi un darbība sabiedrības interesēs (Regulas 6. panta pirmā punkta c) un  e) apakšpunkti, attiecībā par īpašo kategoriju datu apstrādi -  9.panta otrā punkta b) apakšpunkts, atbilstoši tiesību normu deleģējumam un ierobežojumiem, piemēram, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, 9.1 pants, MK noteikumi Nr.1239 "Valsts sociālas aprūpes centra "Rīga" nolikums", 3.2.un 3.5.apakšpunkts, MK noteikumi Nr.338 Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, 5., 6., 33., 36.,  59. un 62. punkts; MK noteikumi Nr.555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība, 13.3.apakšpunkts, 1.pielikums; Bērnu tiesību aizsardzības likums, 45.2 panta trešā un ceturtā daļa, 45.4 otrā un sestā daļa

Pamatdarbības atbalsta procesi

 • Pārziņa publicitātes un atpazīstamības veicināšana;
 • Ar COVID-19 saslimušo kontaktpersonu ziņošana SPKC;
 • Skrīninga testēšanas un vakcinēšana pret Covid-19 infekciju;
 • Trauksmes celšanas likumā noteikto pienākumu izpilde;

Dažādi tiesiskie pamatojumi, ņemot vērā konkrēto situāciju – atbilstoši Regulas 6.panta pirmā punkta c), e) un f) apakšpunktiem, attiecībā par īpašo kategoriju datu apstrādi - 9.panta otrā punkta i) apakšpunkts, kā arī atbilstoši speciālām tiesību normām (piemēram MK noteikumi Nr. 360, Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, 46.1 pants)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Cita informācija

 

Šis informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta šajā interneta Vietnē.

 

Pēdējās izmaiņas 2021. gada 2.jūlijā

 

Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini!

 

 

Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.