Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Iestādes privātuma politika

 

 1. Vispārīgie jautājumi
  1. Iekšējie noteikumi “Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” privātuma politika” (turpmāk-Privātuma politika) ir dokuments, kuras mērķis ir sniegt datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par veicamo personas datu apstrādi Valsts sociālās aprūpes centrā "Rīga" (turpmāk – Centrs). 
  2. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk- datu subjekts).
  3. Centrs ciena datu subjektu privātumu, tādēļ personas datu drošība ir Centra prioritāte. Centrs izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī, Centra iekšējo noteikumu prasībām.
  4. Centrs ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējas, lai iegūtu tikai to informāciju, kas nepieciešama Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai.
 2. Pārzinis un tā kontaktinformācija
  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Centra datu aizsardzības speciālists - Arnis Puksts, e-pasts: datuaizsardziba@vsacriga.gov.lv
  2. Centram ir filiāles:
   1. filiāle “Kalnciems”, kas atrodas Kalnciema ielā 93, Rīgā, LV-1046;
   2. filiāle “Teika”, kas atrodas Stāmerienas ielā 4, Rīgā, LV-1006;
   3. filiāle “Ezerkrasti”, kas atrodas Berģu ielā 142, Rīgā, un Berģu ielā 160, Rīgā, LV-1024;
   4. filiāle “Jugla”, kas atrodas Braila ielā 2, Rīga, LV-1024;
   5. filiāle “Rīga”, kas atrodas Kapseļu ielā 31, Rīgā, un Kapseļu ielā 18, Rīgā, LV-1046;
   6. filiāle “Pļavnieki”, kas atrodas Zebiekstes ielā 12, Rīgā, LV-1082;
 3. Personas datu apstrādes nolūki
  1. Personas datu apstrādes nolūki ir:
   1. personāla vadība, tai skaitā:
    1. personāla atlase;
    2. darba līguma noslēgšana un izpilde;
    3. darba laika uzskaite;
    4. darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana;
    5. grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana);
    6. darbinieku sociālo garantiju nodrošināšana (veselības apdrošināšanas organizēšana, sadarbības partneru iesaiste, lai darbinieki saņemtu atlaides);
    7. darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole u.c.
   2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana, tai skaitā medicīniskās palīdzības sniegšana, klientu nogādāšana pie speciālistiem, veselības datu glabāšana, u.c.;
   3. Centra administratīvās darbības nodrošināšana, tai skaitā:
    1. drošības nodrošināšana Centra telpās (piemēram, pieejas kontroles sistēmu uzturēšana);
    2. īpašuma aizsardzība (piemēram, videonovērošanas sistēmu uzturēšana);
    3. sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriksām organizācijām, tai skaitā sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;
  2. Privātuma politikas 3.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.
 4. Personas datu apstrādes juridiskais pamats
  1. Centrs apstrādā personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
   1. saskaņā ar datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;
   2. datu apstrāde izriet no līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;
   3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu, ne tikai attiecībā uz sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;
   4. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Centra likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
   5. apstrāde ir vajadzīga Centra vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.
 5. Personas datu saņēmēju kategorijas
  1. Personas datu saņēmēju kategorijas:
   1. datu subjekts;
   2. Centrs un tā pilnvarotie darbinieki;
   3. valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
  2. Īpašo kategoriju (veselības, ģenētiskos) datus Centrs var izpaust tikai Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos vai, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.
  3. Datu subjekta datus Centrs var nodot apstrādei ārstiem un medicīnas iestādēm, kurām šie dati ir nepieciešami datu subjekta ārstniecības procesā.
  4. Datu subjekta dati var tikt nodoti tuviniekiem tikai saskaņā ar datu subjekta pilnvarojumu un piekrišanu.
  5. Ja datu subjektam nepieciešamo pakalpojumu apmaksu veic no valsts budžeta līdzekļiem, ievērojot likumā noteikto pienākumu, Centrs personas datus noteiktajā apmērā nodod Nacionālajam veselības dienestam atskaites veikšanai.
  6. Lai nodrošinātu Centra tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar Pacientu tiesību likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Tādas personas var būt: datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Datu apstrādātājiem Centrs iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai.
  7. Centrā iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt datu subjekta personas datus tikai pēc Centra norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez Centra piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina datu subjekta datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar Centru noslēgto rakstisko vienošanos, kas arī paredz jebkuru datu neatgriezenisku dzēšanu pēc Centra dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.
 6. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana
  1. Personas datus Centrs neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.
  2. Automatizēta lēmumu pieņemšana Centrā netiek veikta.
 7. Datu subjekta tiesības
  1. Datu subjektam ir tiesības saņemt Centra apstiprinājumu par to, vai Centrs personas datus apstrādā, kā arī, tiesības iepazīties ar datu subjekta personas datiem, kurus Centrs apstrādā, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotus, kā arī, to nozīmi un sekām.
  2. Privātuma politikas 7.1.punktā norādītās informācijas lielāko daļu Centrs sniedz šajā Privātuma politikā.
  3. Ja Privātuma politikā norādītā informācija datu subjektam šķiet nepietiekama, datu subjekts var vērsties Centrā šīs Privātuma politikas 2.3. punktā noteiktajā kārtībā.
  4. Ja ir mainījušies Centra rīcībā esošie dati vai datu subjekts konstatē, ka Centra apstrādātā informācija par datu subjektu ir neprecīza vai nepareiza, datu subjektam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.
  5. Tajos gadījumos, kad datu subjekta datus Centrs apstrādā uz datu subjekta piekrišanas pamata, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.
  6. Datu subjekta doto piekrišanu un pierādījumu par to Centrs var uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret Centru izteiktām prasībām un pretenzijām.
  7. Ja datu subjekts uzskata, ka Centrs apstrādā datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, datu subjektam jāvēršas Centrā, nosūtot attiecīgu informāciju Privātuma politikas 2.3. punktā noteiktajā kārtībā.
  8. Ja datu subjektu neapmierinās Centra sniegtā atbilde un pamatojums vai Centrs, datu subjekta ieskatā, neveic nepieciešamās darbības, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).
  9. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Centra leģitīmajām interesēm.
  10. Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, datu subjektam ir tiesības Centram iesniegt rakstisku lūgumu, lai Centrs dzēš personas datus.
  11. Gadījumā, ja personas dati, kurus Centrs apstrādā, ir izmantojami citiem šajā Privātuma politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, Centrs drīkst saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.
  12. Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, datu subjekts apstrīd datu precizitāti vai iesniedz iebildumus par datu apstrādi uz Centra leģitīmo interešu pamata, datu subjektam ir tiesības ierobežot datu apstrādi.
  13. Datu subjektam ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus datu subjekts Centram ir sniedzis elektroniskā formā. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par datu pārnesamību, Centrs nodrošinās datu subjekta tiesību realizāciju, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīs pieprasītos datus elektroniskā formā datu subjekta izvēlētajam adresātam, ievērojot datu subjekta pieprasījumā norādīto informāciju.
  14. Tiecoties aizsargāt visu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, saņemot datu subjekta lūgumu sniegt datus vai īstenot citas datu subjekta tiesības, Centram būs jāpārliecinās par datu subjekta identitāti. Šim mērķim Centrs drīkst lūgt datu subjektam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz datu subjekta likumiski pārstāvamo nepilngadīgo vai rīcībnespējīgo personu – šīs personas dzimšanas apliecību, pilnvaru, bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai citu pārstāvību apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt datu subjekta lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja datu subjekts identitāti un/vai pārstāvību neapliecinās, Centrs noraidīs iesniegto lūgumu.
  15. Centrs apņemas nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no datu subjekta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt datu subjektam informāciju par datu subjekta izteiktā lūguma izpildi.
  16. Ja datu subjekta lūgums tiks iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, Centrs atbildi sniegs ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai, ja datu subjekts lūgs atbildēt citā veidā.
  17. Ja Centram būs pamatoti iemesli noraidīt datu subjekta lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, Centrs rakstveidā informēs par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.
 8. Personas datu drošība
  1. Centrs izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu datu subjekta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas.
  2. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.
  3. Ar visām personām, kurām ir pieeja veselības un ģenētiskajiem datiem, ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī, šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācītas.
  4. Centra izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, no tiem tiek pieprasīts, lai izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargā datu konfidencialitāti un nodrošina datu subjektu personīgās informācijas drošību.
  5. Ja informāciju pārraida ar internetu vai mobilajiem sakariem, tās drošību pilnībā Centrs nevar garantēt, tādēļ datu subjektam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja Centram jebkādu informāciju nodod ar interneta vai mobilo sakaru pakalpojumiem.
 9. Personas datu glabāšana
  1. Centrs personas datus glabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar normatīvajos aktos un Centra lietu nomenklatūrā noteikto glabāšanas termiņu.
  2. Beidzoties datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, vai, sasniedzot personas datu apstrādes mērķi, Centrs iznīcina datu subjekta datus.
  3. Ilgāka datu subjektu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
   1. tas ir nepieciešams, lai Centrs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
   2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
   3. dati ir nepieciešami pienācīgai strīda vai sūdzības izskatīšanai.
 10. Noslēguma jautājumi
  1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Centra funkciju īstenošanai nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
  2. Gadījumā, ja datu subjekts personas datus nesniedz, Centram nav tiesiska pamata datu subjektam sniegt attiecīgu pakalpojumu.
  3. Privātuma politiku var grozīt un papildināt. Grozījumu vai papildinājumu izdarīšanas gadījumā Centrs informē datu subjektus, ievietojot informāciju Centra mājaslapā.