05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

lati

Finansiālie rādītāji

2010. gada plāns

Izmaiņas

2011. gada plāns

Resursi izdevumu segšanai

5 626 866

8 660

5 635 526

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 163 335

-110 500

2 052 835

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 463 531

119 160

3 582 691

Izdevumi - kopā

5 635 002

1 098

5 636 100

 

Būtiskākās izmaiņas 2011.gada budžetā: Ieņēmumu palielinājums 2011.gadā plānots, lai nodrošinātu izdevumus, kas saistīti ar minimālās mēneša darba algas palielināšanos. Palielināti izdevumi atlīdzībai minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 180 latiem uz 200 latiem un mēneša darba algas, darbiniekiem, kuriem tā ir mazāka par 300 Ls paaugstināšanai (pamatojoties uz 19.11.2010. MK sēdes protokolu Nr.65 2.§. 25.punktu).

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

Apakšprogramma finansē Eiropas Savienības struktūrfondu 3.Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu īstenošanu:

Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums

Projekta īstenotājs

Prioritāte 3.1. Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

Pasākums 3.1.4. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra

Aktivitāte 3.1.4.1. Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana

Apakšaktivitāte 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta numurs un nosaukums: Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”

 

lati

Finansiālie rādītāji

2010. gada plāns

Izmaiņas

2011. gada projekts

Resursi izdevumu segšanai

44 824

156 410

201 234

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 824

156 410

201 234

Izdevumi - kopā

44 824

156 410

201 234

Projekta mērķis ir veidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti.

Projekta ietvaros tiks veikta tehnisko projektu izstrāde, rekonstrukcijas pasākumi VSAC „Rīga” filiālēs „Ezerkrasti” – Berģu ielā 160 un „Jugla”- Pāles ielā 12, telpu aprīkošana ar nepieciešamiem līdzekļiem, materiāliem un inventāru, lai nodrošinātu darbnīcu izveidi un sociālo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.