PAZIŅOJUMS

Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu videonovērošanas procesā

 

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga", reģistrācijas numurs: 90009226487, adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024, e-pasts:  info@vsacriga.gov.lv ; tālr.: +371 67520814, (turpmāk – Centrs), kā pārzinis par personas datu apstrādi videonovērošanas procesā informē Jūs par to, ka:

 

1. Centra datu aizsardzības speciālists - Arnis Puksts, e -pasts:   datuaizsardziba@vsacriga.gov.lv .

 

2. Personas dati

Fizisku personu attēls, izskats, vizuāli fiksēta uzvedība/kustības, personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

 

3. Personas datu apstrādes mērķis (nolūks)

Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību; kārtības un drošības nodrošināšana ēkā un teritorijā.

 

4. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Centra un trešās personas leģitīmo interešu, kas uzskaitīti paziņojuma 3.punktā, ievērošana.

 

5. Personas datu saņēmēji

Tiesībsargājošās un citas iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (uzraugošajām institūcijām (piemēram, Datu valsts inspekcijai), datu subjekti, tiesas.

 

6. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

6.1. Videonovērošanas procesā personas datus Centrs neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana videonovērošanas procesā Centrā netiek veikta.

 

7. Glabāšana

Videoieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas (no ieraksta veikšanas brīža) vai līdz likumiskās intereses īstenošanai, ja tajos ir atspoguļota darbība vai bezdarbība, kas var būt par pamatu likumiskās intereses īstenošanai. Tādos gadījumos attiecīgais ieraksts tiek izgriezts un saglabāts līdz likumisko interešu īstenošanas brīdim.

 

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un datu labošanu.

8.2. Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv ) ar sūdzību par Centra rīcību, ja tas pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

8.3. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Centra un trešo personu leģitīmās intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu.