Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu videonovērošanas procesā


 

Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”, reģistrācijas numurs: 90009226487, adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024, e-pasts: info@vsacriga.gov.lv: tālrunis: +371 67520814, (turpmāk – Centrs), kā pārzinis par personas datu apstrādi videonovērošanas procesā informē Jūs par to, ka:

 1. Centra datu aizsardzības speciālists:

Arnis Puksts, e-pasts: datuaizsardziba@vsacriga.gov.lv.

 1. Personas dati:

Fizisku personu attēls, izskats, vizuāli fiksēta uzvedība/kustības, personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sakums un beigas).

 1. Personas datu apstrādes mērķis (nolūks):

Nodrošināt ēkas, aprīkojuma un informācijas drošību, atklāt pārkāpuma vai aizskāruma izdarītāju un nodrošināt pierādījumu kopumu savu vai sabiedrības interešu aizsardzībai un ārkārtējas situācijas gadījumā teritorijas un ēkas apmeklētāju, darbinieku un klientu dzīvības un veselības aizsardzība un iespējamā kaitējuma nodarītāja atklāšana.

 1. Datu apstrādes tiesiskais pamats:

Centra un trešās personas leģitīmo un vitāli svarīgo interešu, kas norādītas paziņojuma 3.punktā, ievērošana.

 1. Personas datu saņēmēji:

Tiesībaizsardzības un citas iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (uzraugošās institūcijas (piemēram, Datu valsts inspekcija)), datu subjekti, tiesas.

 1. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju un automatizēta lēmumu pieņemšana:

Videonovērošanas procesa personas datus Centrs neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām. Automatizēta lēmumu pieņemšana videonovērošanas procesā Centra netiek veikta.

 1. Glabāšana:

Videoieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas (no ieraksta veikšanas brīža) vai līdz likumiskās intereses īstenošanai, ja tajos ir atspoguļota darbība vai bezdarbība, kas var būt par pamatu likumiskās intereses īstenošanai. Tādos gadījumos attiecīgais ieraksts tiek saglabāts līdz likumisko interešu īstenošanas brīdim.

 1. Datu subjekta tiesības:

  1. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un datu labošanu zvanot uz Centra tālruni +371 67520814 vai rakstot uz e-pastu: datuaizsardziba@vsacriga.gov.lv;

  2. Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā, vairāk informācijas: vietnē www.dvi.gov.lv) ar sūdzību par Centra rīcību, ja tas pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību;

  3. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Centra un trešo personu leģitīmās un vitāli svarīgās intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu.